Obecní úřad  

 
 


 
 
Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Oficiální název: Obec Konětopy
2. Důvod a způsob založení
Obec Konětopy vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura Starostka:         Šeligová Alena
Místostarosta:  Holeček Jaroslav
Místostarosta:  Varga Lukáš
4. Kontaktní spojení:
Obecní úřad Konětopy, 277 14 Konětopy, tel. 326 971 017, fax 326 972 185,
e-mail:
oukonetopy@mybox.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: c u j j 2 p n
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu:   19122171/0100  Komerční banka, a.s.
6. Identifikační číslo organizace (IČO) 005 10 564 
7. Daňové identifikační číslo (DIČ):   CZ 005 10 564
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok

Informace dle zák. č.23/2017 – Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).
Obecní úřad Konětopy, 277 14 Konětopy, tel. 326 971 017, fax 326 972 185,
 e-mail:
oukonetopy@mybox.cz

žádosti lze podat:
ústně, písemně, pomocí Internetu
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail). Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v kanceláři obecního úřadu.Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně do kanceláře obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.
11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně do kanceláře obecního úřadu nebo poštou na adresu:

Obecní úřad Konětopy, 277 14 Konětopy, tel. 326 971 017, fax 326 972 185,
 e-mail:
oukonetopy@mybox.cz

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v
kanceláři OÚ na adrese:
Obecní úřad Konětopy, 277 14 Konětopy, tel. 326 971 017, fax 326 972 185,
 e-mail:
oukonetopy@mybox.cz
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)
PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY: http://www.gov.cz

PORTÁL STÁTNÍ SPRÁVY: http://www.statnisprava.cz
PORTÁL MINISTERSTVA VNITRA: http://www.mvcr.cz
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

14.1. Územní plán obce

14.2. Vyhlášky a nařízení obce

Všechny informace lze získat přímo na adrese:
Obecní úřad Konětopy, 277 14 Konětopy, tel./fax: 326 971 017, e-mail: oukonetopy@mybox.cz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Nestanoveno
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Sdělení k žádosti o informaci dle zákona č.106/1999 Sb. Datum zveřejnění: 23.4.2021.

Výroční zpráva za rok 2020 dle zákona 106/1999 Sb.- Obec Konětopy

Výroční zpráva za rok 2019 dle zákona 106/1999 Sb.- Obec Konětopy
2019
Oznámení o podání informace dle zákona 106/1999 Sb. – č. j. 71/2019. Datum zveřejnění: 2.5.2019.

Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona 106/1999 Sb.- Obec Konětopy
 

17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
JPO SDH Konětopy
Mateřská škola Konětopy, příspěvková organizace